Podmínky Používání

1.   ÚVOD

Prosím, přečtěte si pozorně následující Podmínky používání („Podmínky“), ještě než začnete užívat služeb na stránce cartoonnetwork.cz. Tím, že vstupujete na tyto stránky a používáte je, výslovně souhlasíte s dodržováním těchto Podmínek. Pokud nesouhlasíte s následujícími Podmínkami, nepoužívejte tyto stránky. Tyto stránky kontroluje a řídí společnost Turner Broadcasting System Europe Limited se sídlem na adrese Turner House, 16 Great Marlborough Street, Londýn W1F 7HS, Spojené království (dále také jako „TBSEL“ „my“ nebo „nám, nás“). Naše telefonní číslo je +020 7693 1000. Společnost TBSEL si vyhrazuje právo kdykoli podle svého uvážení upravit, změnit nebo jinak aktualizovat tyto Podmínky používání. Jakékoli změny těchto Podmínek budou platné okamžitě po jejich zveřejnění na webu. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Podmínky používání, abyste byli obeznámeni s jejich působností a všemi možnými změnami.  Použitím těchto stránek po zveřejnění takových úprav, změn nebo aktualizací souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovanými podmínkami. Společnost TBSEL si vyhrazuje právo odmítnout přístup komukoli, o kom se domnívá, že porušuje některou z těchto Podmínek.

Používáním této stránky a služeb, které vám poskytujeme prostřednictvím tohoto webu, potvrzujete, že vám je nejméně 18 let (nebo jste dosáhli plnoletosti, pokud to není 18 let věku v zemi, kde žijete), nebo že jste prostudovali tyto Podmínky používání s vašimi rodiči nebo zákonným zástupcem, který souhlasí s těmito Podmínkami ve vašem zájmu a přebírá plnou zodpovědnost za vaše dodržování těchto podmínek. Souhlasíte s tím, že vy (a váš rodič nebo zákonný zástupce) máte plnou způsobilost a pravomoc přijímat a dodržovat tyto Podmínky používání.

Dodatečné smluvní podmínky se mohou vztahovat na některé služby, které poskytujeme a které vám budou poskytnuty v souvislosti s konkrétními službami. Tyto dodatečné podmínky budou doplněním, nikoliv nahrazením těchto Podmínek používání, avšak v případě jakéhokoli rozporu mezi těmito doplňujícími podmínkami a těmito Podmínkami používání budou tyto dodatečné podmínky převažovat v rozsahu konfliktu.

2.   OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A OMEZENÍ

Veškerý materiál na těchto stránkách, včetně, nikoli však výlučně textu, obrázků, ilustraci, zvukových záznamů, videoklipů, her a softwaru („Materiály“), je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a jinými právy duševního vlastnictví společnosti TBSEL nebo jinými stranami, které licencovaly svůj materiál společnosti TBSEL. Materiály na cartoonnetwork.cz nebo na jakýchkoli webových stránkách vlastněných, provozovaných, licencovaných nebo kontrolovaných společností TBSEL jsou poskytovány pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Tyto materiály nesmějí být kopírovány, reprodukovány, znovu publikovány, nahrávány, vysílány, přenášeny, distribuovány, dekompilovány, reverzně konstruovány nebo používány jakýmkoli způsobem, s výjimkou případů výslovně povolených těmito Podmínkami používání.   
3.   ODKAZY

Tato stránka může obsahovat odkazy vedoucí na jiné webové stránky („Odkazované stránky“). Odkazované stránky jsou pouze pro vaši potřebu a máte k nim přístup na vlastní nebezpečí. Společnost TBSEL nezodpovídá za obsah Odkazovaných stránek, ať už TBSEL je nebo není přidružena ke sponzorům těchto stránek. Společnost TBSEL žádným způsobem nepodporuje Odkazované stránky.

4.   UŽIVATELSKÉ ÚČTY

Jako součást poskytovaných služeb se můžete zaregistrovat a vytvořit si účet („Účet") a získat přístup k službám na tomto webu prostřednictvím svého účtu. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných informací o sobě, jak jsou vyžadovány našimi registračními procesy. Nebudete se vydávat za žádnou jinou osobu nebo entitu a nepodáte zkreslené informace o své totožnosti, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla nebo jiných informací o účtu jiné osoby. Jste zodpovědní za veškeré hardwarové, softwarové, servisní a další náklady, které vzniknou při přístupu k vašemu Účtu. Účty jsou k dispozici pouze jednotlivcům, fyzickým osobám, které jsou dospělé, nebo podle uvážení takového dospělého, jeho nezletilého dítěte.

Svůj účet nesdělíte nikomu ani neumožníte nikomu jinému než sobě osobně přístup k vašemu Účtu nebo jeho použití. Jste zodpovědní za veškeré činnosti prováděné prostřednictvím vašeho Účtu bez ohledu na to, kdo provádí tyto činnosti. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce, můžete svému dítěti povolit užití Účtu namísto vás, pokud odpovídáte za činnost svého dítěte.

Po registraci Účtu musíte vytvořit heslo ("Heslo"). Vaše Heslo neprozradíte žádné třetí straně ani nikomu nedovolíte, aby vaše Heslo použil k přístupu k vašemu Účtu. Zodpovídáte za zachování důvěrnosti vašeho Hesla a za případné škody nebo újmu vyplývající z jeho zveřejnění, nebo umožnění přístupu k vašemu Účtu jakékoli osobě za pomoci vašeho Hesla. Nezodpovíme za žádné finanční nebo emocionální škody nebo újmu, které byste mohli utrpět (a/nebo za následnou ztrátu nebo poškození vašeho Účtu nebo nastavení Účtu) v důsledku zveřejnění vašeho Hesla třetí osobě. 

5.   VKLÁDÁNÍ DAT

a. Obsah koncového uživatele 
Stránka vám a ostatním koncovým uživatelům umožňuje nahrát a sdělovat informace, mimo jiné i zprávy, poznámky, komentáře, názory, nápady, fotografie, kresby, obrázky, videa, profily, umělecká díla, audiovizuální díla, hudební skladby (včetně textů písní), zvukové nahrávky nebo jiné materiály (souhrnně „Obsah koncového uživatele“). Pokud jde o Obsah koncového uživatele, souhlasíte s tím, že jste odpovědní za Obsah koncového uživatele, že máte právo zveřejnit jakýkoli Obsah koncového uživatele, který odesíláte prostřednictvím webu, a že jakýkoli Obsah koncového uživatele, který sdílíte, dodržuje následující:  (I) neporušuje duševní vlastnictví, soukromí nebo jiná práva jakékoli třetí strany; (II) neporušuje jakékoli zákony, pravidla nebo nařízení; (III) není hanlivý, neslušný, obscénní, pornografický, zneužívající nebo ohrožující; (IV) neobhajuje nezákonnou činnost; (V) neinzeruje nebo jinak nežádá o finanční prostředky na zboží nebo služby; (VI) neobsahuje žádné viry, trójské koně, ochromující kód, červy nebo jiné počítačové programování nebo postupy, které jsou určeny k poškození, a skutečně poškozují, monitorují, zachycují nebo vyvlastňují jakékoli Materiály, data, informace, pakety nebo osobní informace. Souhlasíte s tím, že můžeme přezkoumat, upravovat a smazat jakýkoli Obsah koncového uživatele, z jakéhokoli důvodu, podle našeho vlastního úsudku, včetně podezření, že Obsah koncového uživatele porušuje tyto Podmínky používání. Dále uznáváte a souhlasíte s tím, že můžeme podniknout jakékoli kroky, které považujeme za vhodné, pokud jde o jakýkoli Obsah koncového uživatele, který jste sdíleli nebo vložili, pokud se domníváme podle našeho výhradního uvážení, že nás může vystavit odpovědnosti nebo poškodit náš vztah s některým z našich dodavatelů, poskytovatelů licence nebo jinými uživateli webu.

Vlastníte svůj Obsah koncového uživatele (s výjimkou Materiálů a odvozených Materiálů začleněných do Obsahu koncového uživatele). Pokud jde o veškerý Obsah koncového uživatele, udělujete nám, držitelům licence, distributorům, zprostředkovatelům, zástupcům a dalším oprávněným uživatelům věčné, celosvětové, neodvolatelné, přiřaditelné, plně placené licence bez licenčních poplatků, plně licencovatelné, k uplatnění veškerých práv duševního vlastnictví ve vztahu k jakýmkoli a všem částem vašeho Obsahu koncového uživatele a využívat Obsah koncového uživatele jakýmkoli způsobem, a to včetně vytváření děl odvozených od Obsahu koncového uživatele nebo pro účely reklamy a propagace, v jakémkoli nyní známém nebo v budoucnu vyvinutém médiu. Abyste předešli pochybnostem, když vy nebo kterákoli jiná pověřená osoba předkládáte materiál, souhlasíte s tím, že společnost TBSEL má právo zveřejnit nebo jinak použít materiál nebo jakékoliv jeho prvky pro jakýkoli typ použití, včetně propagačních a reklamních účelů. Souhlasíte s tím, že nemáte nárok na jakoukoli platbu, kredit, oznámení, přiřazení nebo jinou náhradu nebo protihodnotu za jakékoliv využití Obsahu koncového uživatele společností TBSEL. Pokud budeme umožňovat tvorbu materiálů prostřednictvím funkcí nebo činností na našich stránkách nebo prostřednictvím našich služeb (včetně našich tvůrčích her, mash-upů, aktivit, soutěží, propagací, fór apod.), které vyžadují použití našich Materiálů, zcela nebo zčásti, vám tímto udělujeme nevýhradní licenci k vytváření odvozené práce s využitím našich Materiálů, ale pouze za účelem vytvoření vašich Materiálů jako součást užívání služeb a vždy v souladu s těmito Podmínkami používání, a souhlasíte s tím, že společnost TBSEL je vlastníkem těchto Materiálů a odvozených děl. Pokud tato práva v odvozených dílech nelze přiřadit nám, pak vaše licence k vytváření odvozených děl prostřednictvím našich Materiálů bude neplatná. Souhlasíte s předchozími skutečnostmi, ať už vaše materiály jakýmkoli jakýmkoli způsobem užijeme nebo ne. 

Společnost TBSEL může přezkoumávat, upravovat, zamítat, odmítnout zveřejnění a/nebo smazat jakýkoli Obsah koncového uživatele, který podle vlastního uvážení společnosti TBSEL porušuje tyto Podmínky používání nebo který by mohl být urážlivý, nezákonný nebo který by mohl porušovat práva, a poškozovat nebo ohrozit bezpečnost jakékoli osoby. Chápete, že společnost TBSEL má vždy právo zveřejňovat jakékoli informace (včetně totožnosti osob poskytujících informace nebo materiály na těchto stránkách), které jsou nezbytné k dodržení jakýchkoli zákonů, předpisů nebo platných vládních požadavků. To může mimo jiné zahrnovat zpřístupnění informací v souvislosti s vyšetřováním údajné nezákonné činnosti nebo navádění k nezákonné činnosti, nebo v reakci na zákonný soudní příkaz nebo předvolání. Kromě toho můžeme (a tímto nám výslovně dáváte povolení) sdělit jakékoli informace o vás orgánům činným v trestním řízení nebo jiným vládním činitelům, jelikož jsme dle vlastního uvážení věřili, že je to nezbytné nebo vhodné v souvislosti s vyšetřováním a/nebo vyřešením možných zločinů nebo jiných akcí, zejména těch, které mohou zahrnovat osobní zranění nebo bezpečnost jakékoli osoby.

b. Nevyžádané nabídky
Společnost TBSEL nepřijímá ani nebere ohled na nevyžádané nabídky jakéhokoli druhu. Jakákoli taková nevyžádaná data jsou buď zlikvidována, nebo smazána nebo vrácena odesílateli podle našeho uvážení, aniž by byla přezkoumána (nebo přezkoumána pouze v míře nezbytné k určení, že jsou takové materiály nevyžádané). Prosíme vás tedy, abyste nám neposílali žádné nevyžádané nabídky. 

Čas od času po vás mohou oblasti na webu výslovně požadovat vkládání či zaslání konceptů, příběhů, uměleckých děl, audiovizuálních děl nebo jiného potenciálního obsahu („Povolené nabídky“). Pokud se jedná o tento případ, pečlivě si přečtěte všechna pravidla nebo jiné podmínky, které se objeví jinde na těchto stránkách, a řídí tyto Povolené nabídky, protože to ovlivní vaše zákonná práva. Pokud nebudou předloženy žádné další dodatečné podmínky, budou tyto Podmínky platné v plném rozsahu pro všechny Povolené nabídky, které vložíte, a tyto Povolené nabídky budou považovány za „Obsah koncového uživatele“.

V každém případě žádný materiál, včetně Povolených nabídek, které nám pošlete, nebude považován za důvěrný a souhlasíte s tím, že tyto materiály nebudou podléhat žádné povinnosti mlčenlivosti ze strany společnosti TBSEL, že mezi vámi a námi není jakýmkoli způsobem vytvořen nebo zamýšlen žádný důvěrný nebo fiduciární vztah, že neočekáváte přezkoumání, kompenzaci nebo protihodnoty jakéhokoli typu a že společnost TBSEL nenese odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění takového materiálu.  

6.   SOUKROMÍ

S jakýmikoli informacemi, které nám sdělíte během užívání našich služeb, bude zacházeno v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

7.   AUTORSKÁ PRÁVA

TBSEL respektuje práva všech držitelů autorských práv. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo kopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, kontaktujte nás.
Pokud zjistíme, že materiál, který jste uvedli, představuje porušení autorských práv, odstraníme nebo „sundáme“ materiál, který porušuje autorská práva.

8.   ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že v plném rozsahu povoleném zákonem odškodníte společnost TBSEL a její úřední osoby, ředitele, zaměstnance, agenty, distributory a přidružené společnosti za jakékoli a všechny nároky, požadavky, závazky, náklady nebo výdaje třetích stran, včetně přiměřených právních poplatků, vyplývajících z vašeho porušení těchto Podmínek používání.

9.   ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOSTI

Materiály na těchto stránkách jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruky ve vztahu k poskytování služeb webu. Ani společnost TBSEL, ani její afilace nebo přidružené subjekty ani žádná osoba, která se podílí na tvorbě, výrobě a distribuci této stránky, nezaručuje, že funkce obsažené v Materiálech nebudou přerušované nebo bezchybné, že závady budou opraveny nebo že společnost TBSEL nebo server, který služby zpřístupňuje, jsou bez virů nebo jiných škodlivých složek. Materiály jsou poskytovány výhradně pro účely reklamy a zábavy. Společnost TBSEL nezaručuje ani neposkytuje žádné prohlášení ohledně použití nebo důsledků používání Materiálů na této stránce z hlediska jejich správnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo jinak.

Výslovně souhlasíte s tím, že kromě úmrtí a osobních zranění, které vzniknou v důsledku nedbalosti TBSEL, ani společnost TBSEL, ani její afilace nebo přidružené subjekty ani žádný z jejich zaměstnanců nebo zástupců ani žádná osoba nebo subjekt, který se podílí na tvorbě a distribuci této stránky, nezodpovídají ani neručí jakékoli osobě nebo entitě za jakoukoli ztrátu nebo škodu způsobenou použitím této stránky. Jako příklad a bez omezení obecnosti výše uvedeného nebudou společnost TBSEL a příslušné osoby a subjekty odpovědné za případné škody vyplývající ze selhání výkonnosti, chyby, vynechání, přerušení, vymazání, vady, zpoždění v provozu, přítomnosti počítačového viru, krádeže, zničení, neoprávněného využívání nebo používání či přístupu k údajům, informacím, názorům nebo jiným materiálům, které se na těchto stránkách objevují. Výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost TBSEL neodpovídá za žádné hanlivé, urážlivé nebo protiprávní jednání jiných účastníků nebo třetích stran.

10. OTÁZKY SOUDNÍCH SPORŮ

Není-li uvedeno jinak, materiály uvedené na těchto stránkách jsou prezentovány výhradně za účelem zábavy a propagace programů a dalších produktů dostupných v Evropě, Africe a na Středním východě, na jejich území, majetku a protektorátů. Tato stránka je spravována a provozována společností TBSEL z jejího sídla v Londýně.

Tyto smluvní podmínky se řídí, vykládají a prosazují v souladu se zákony Anglie a Walesu. Jakékoli kroky, které vy, třetí strana nebo společnost TBSEL provede k prosazování těchto Podmínek používání nebo v souvislosti s jakýmikoli záležitostmi souvisejícími s touto stránkou, podléhá výlučné pravomoci soudů v Anglii a Walesu. Je-li jakékoli ustanovení této smlouvy nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak se toto ustanovení považuje za oddělitelné od této smlouvy a nemá vliv na platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení. Toto je celá dohoda mezi stranami týkající se záležitostí obsažených v této dohodě a nebude měněna jinak než písemně, podepsaná společností TBSEL.

Tyto Podmínky používání byly naposledy aktualizovány 1. července 2015.